Klauzula informacyjna dla kontrahentów Ecomess Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. –dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ecomess Spółka z o.o. ul. Szczawińska 42 c, 95-100 Zgierz, zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: agnieszka.wujek@ecomess.pl lub telefonując pod numer: 42 714 29 30.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • przygotowania ofert, zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • archiwizacji – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2, odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi;
  • kancelarie prawne, biura księgowe, firmy ubezpieczeniowe obsługujące Spółkę;
  • podwykonawcy Spółki,
  • podmioty zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce,
  • w przypadku wyrażenia woli doręczenia faktury w formie korespondencyjnej – Poczta Polska S.A. lub firmy kurierskie w zakresie zaadresowania korespondencji.,
  • dostawcy usług technicznych, organizacyjnych i informatycznych dla Ecomess sp. z o.o.  (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (art. 70 Ordynacji podatkowej, art. 112 ustawy o VAT, art. 74 ustawy o rachunkowości) lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa (m.in. art. 118 kodeksu cywilnego), a także przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Macie Państwo także prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji celów opisanych w punkcie 2 Klauzuli w szczególności zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów opisanych w punkcie 2.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami