Dyrektywa MID

Czemu potrzebne są nowe przepisy?

 

 • Wiele urządzeń, takich jak dopuszczenie do obrotu elektronicznych wodomierzy czy wodomierzy sprzężonych regulowały jedynie przepisy krajowe
 • Rozwój technologii i zmiany konstrukcji nie miały odbicia w starych przepisach
 • Nowe jest definicją innowacji we wszystkich urządzeniach stosowane do rozliczeń bez definiowania stosowanej technologii, np. rozwój technologii nie ma wpływu na przepisy
 • Wolny i otwarty handel wewnątrz całej Unii na identycznych warunkach dla wszystkich
 • „NOWE OTWARCIE” w przepisach prawnych – odpowiedzialność wytwórcy zostaje zwiększona (deklaracje zgodności) a urzędowa kontrola zapewniająca dokładność metrologiczną będzie ograniczona

Measuring Instruments Directive, Ramy czasowe

 

 • Measuring Instruments Directive (MID), 2004 / 22 EG
 • Opublikowana w kwietniu 2005
 • Założony termin wprowadzenia w krajach członkowskich 1,5 roku
 • Dyrektywa weszła w życie 1 listopada 2006
 • Zastępuje poprzednie europejskie dyrektywy 75/33 EEC dla zimnej wody i 79/830 EEC dla ciepłej wody – 90°C
 • Zatwierdzenia Typu wydane w oparciu o poprzednie dyrektywy są ważne do roku 2016
 • Legalizacja pierwotna w dotychczasowej formie będzie możliwa do końca 2016
 • W praktyce oznacza to, że równolegle będą obowiązywać dwie metody legalizacji

Urządzenia objęte MID

 

 • Wodomierze
 • Gazomierze
 • Liczniki energii elektrycznej
 • Ciepłomierze
 • Przepływomierze do cieczy innych niż woda
 • Wagi
 • Taksometry
 • inne

Wymagania co do urządzeń pomiarowych

 

 • Pewność Pomiaru
  Pewność pomiaru jest wtedy gdy urządzenie pomiarowe mierzy poprawnie i trwale.
 • Poprawność Pomiaru
  Urządzenie pozostaje w granicach błędów w normalnych warunkach eksploatacji oraz w przypadku wystąpienia wcześniej opisanych zakłóceń.
 • Trwałość Pomiaru
  Rozwiązania zastosowane w urządzeniu zapewniają stabilność pomiaru dłużej niż opisany w przepisach okres pracy przy założeniu właściwej instalacji i zgodnych ze specyfikacją warunków środowiskowych.
 • Granice Błędów
  Graniczne wartości dopuszczalnych odchyleń od pomiaru wzorca
 • Powtarzalność Produkcji
  Identyczne pomiary w różnych lokalizacjach, różnych warunkach i przy różnych użytkownikach
 • Powtarzalność metrologiczna
  Identyczne pomiary w identycznej lokalizacji, identycznych warunkach i przy tym samym użytkowniku

Zharmonizowane standardy i dokumenty normatywne

 

 • Zharmonizowany znaczy że standard albo dokument normatywny spotyka się z istotą podstawowych założeń opisanych w MID
 • Europejska norma dla wodomierzy EN 14154, części 1 – 3 są opublikowane, Aneks Harmonizacyjny ZA jest zaakceptowany, końcowa publikacja czerwiec 2006
 • Dokument normatywny światowej federacji metrologicznej OIML, OIML R49, pierwsza wersja opublikowana, ostateczna wersja na początku 2007 r.
 • Światowa norma dla wodomierzy ISO 4064 jest opublikowana, nie jest zharmonizowana z MID.
 • Wszystkie normy są praktycznie jednakowe, wszystkie obowiązujące normy zostaną zunifikowane do normy EN ISO.

Europejska norma EN 14154

 

 • DIN EN 14154-1 Wodomierze – Część 1: Podstawowe wymagania
 • DIN EN 14154-2 Wodomierze – Część 2: Instalacja i wymagania użytkowe
 • DIN EN 14154-3 Wodomierze – Część 3: Procedury sprawdzania i cechy wodomierzy

Testy charakterystyki do raportu do Zatwierdzenia Typu są opisane w części 3 – aneksy.

Dotychczasowa klasyfikacja wodomierzy

wykres1

Klasyfikacja wodomierzy MID

wykres2

Klasyfikacja wodomierzy MID

Stosunek Q3/Q1 = R1012,516202531,540506380100125160200
Strumień pośredni Q31,01,62,54,06,310,016,0
Strumień przeciążeniowy Q41,2523,12557,87512,520
Stosunek Q4/Q31,25
Stosunek Q2/Q11,6

Przykładowe obliczenia dla Q3=1,6 i R80:
Q4=Q3*1,25 => Q3=1,6*1,25=2,0
Q3/Q1=R => Q1=Q3/R => Q1=1,6/80=0,02
Q2=Q1*1,6 => Q2=0,02*1,6=0,032

Zatem: Q1=20 l/h; Q2=32 l/h; Q3=1,6 m3/h; Q4=2,0 m3/h;

Przykładowe obliczenia dla Q3=4,0 i R80:
Q4=Q3*1,25 => Q3=4,0*1,25=5,0
Q3/Q1=R => Q1=Q3/R => Q1=4,0/80=0,5
Q2=Q1*1,6 => Q2=0,5*1,6=0,8

Zatem: Q1=50 l/h; Q2=80,0 l/h; Q3=4,0 m3/h; Q4=5,0 m3/h;

 

Porównanie 75/33 EWG do EN 14154 – Klasa C

Klasy dokładności: MID do dotychczasowe
Stosunek Q3/Q1 = R1012,516202531,540506380100125160200
Klasa metrologiczna *ABC
Przepływy: MID do dotychczasowe
Strumień pośredni Q31,01,62,54,06,310,016,0254063100160
Strumień nominalny Qn0,61,01,52,53,56,01015254060100
Strumień przeciążeniowy Q41,252,03,12557,87512,52031,255078,75125200
Strumień maksymalny Qmax1,22,03,057,012,020305080120200

Porównanie EN 14154 do 75/33 EWG – Klasy i przepływy

wykres3

Ocena zgodności wodomierzy MID

Oceny zgodności wodomierzy zgodnie z postanowieniami normy zharmonizowanej MID dokonuje się na podstawie Certyfikatu Badania Typu wydanego przez Jednostkę Notyfikowaną. Certyfikat Badania Typu, podobnie do dotychczasowych Zatwierdzeń Typu określa podstawowe parametry urządzeń podlegających ocenie zgodności. Na każdym urządzeniu musi być naniesiony nadany numer Certyfikatu Badania Typu. Dotychczasowe cechy legalizacji urządzeń zastępuje oznakowanie przedstawione poniżej:

Gdzie umieszczony jest znak CE – oznaczający zgodność z normą, w ramce naniesiony jest rok dokonania oceny zgodności, ostatnie cztery cyfry są identyfikatorem Jednostki Notyfikowanej, która akredytowała produkcję i procedurę oceny zgodności urządzeń.

Poniżej zamieszczona jest dyrektywa MID w formie prezentacji.

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami