Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym Ecomess Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecomess  Spółka z o.o. ul. Szczawińska
  42 c, 95-100 Zgierz, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan  skontaktować się z Administratorem  pisząc na adres: agnieszka.wujek@ecomess.pl lub telefonując pod numer: 42 714 29 30.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Ecomess Spółka z o.o. poprzez umożliwienie obserwacji obrazów z kamer oraz ich rejestracji celem późniejszego wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w związku z właściwymi przepisami prawa krajowego.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów wskazanych w pkt 2 Klauzuli.
 4. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz pracowników i współpracowników Ecomess  Spółka z o.o. w Zgierzu, działającym na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub świadczeniem usług dla Ecomess Spółka  z o.o. tj. osób świadczących usługę ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących, a także uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa m.in.: Policji, Sądom czy Prokuraturze. Płyta zawierająca zapis wizyjny może być nagrana i przekazana uprawnionym organom na pisemny wniosek w związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi.
 5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane (zgodnie z pkt 2) i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w szczególności art. 222 kodeksu pracy, tj. m.in.  gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy  od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w szczególności art. 222 kodeksu pracy.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania *.

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,  osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Administrator

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami