Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych w Ecomess Spółka z o.o., ul. Szczawińska 42 c, 95-100 Zgierz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 – dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecomess Spółka z o.o. 95-100 Zgierz, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: agnieszka.wujek@ecomess.pl  lub telefonując pod numer:
  42 714 29 30.
 2. Dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z postanowieniami RODO, w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności następujące kategorie podmiotów:
  • osoby zarządzające działalnością statutową Administratora, upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi oraz finansowymi,
  • kancelarie prawne, biura księgowe, firmy ubezpieczeniowe obsługujące Spółkę;
  • podwykonawcy Spółki,
  • podmioty zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce,
  • w przypadku wyrażenia woli doręczenia faktury w formie korespondencyjnej – Poczta Polska S.A. lub firmy kurierskie w zakresie zaadresowania korespondencji,
  • dostawcy usług technicznych, organizacyjnych i informatycznych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu oraz przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa (m.in. art. 118 kodeksu cywilnego) tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora. .
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania danych, a także przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami