Klauzula informacyjna dla pracowników Ecomess Spółka z o.o. , ul. Szczawińska 42 c, 95-100 Zgierz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 – dalej RODO) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ecomess Spółka z o.o.,
  ul. Szczawińska 42 c , 95-100 Zgierz, w zwany dalej: „Administratorem”. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: agnieszka.wujek@ecomess.pl lub telefonując pod numer: 42 714 29 30
 2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:
  • art. 221 kodeksu pracy,
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy, takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę pracownika,
  • w przypadku konieczności przetwarzania Pani/Pana danych wrażliwych, takie jak dane dotyczące zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, w m.in. dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP,
  • dla celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności pracownika do pracy, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celach:
  • zawarcia umowy o pracę, a także zmian w tym zakresie;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP, prawa podatkowego (np. wypłata wynagrodzenia na wskazane przez Panią/Pana konto, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego);
  • dokonania potrąceń z wynagrodzeń na Pani/Pana wniosek oraz udzielania informacji wierzycielowi w tej sprawie w oparciu o Pani/Pana zgodę;
  • umożliwienia podnoszenia kwalifikacji  zawodowych, w tym zawarcia umowy i rozliczenia ewentualnie pokrywanych kosztów;
  • zapewnienia Pani/Panu bezpieczeństwa w razie stosowania monitoringu w miejscu pracy na zasadach określonych przepisami prawa;
  • dochodzenia przez Administratora roszczeń ze stosunku pracy lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia dokumentacji, prac analitycznych oraz statystycznych związanych z zatrudnieniem i działalnością statutową Administratora;
  • utworzenia poczty e-mail, wizytówki i innych narzędzi identyfikacji Pani/Pana jako pracownika Administratora;
  • udzielania informacji na skutek skarg i wniosków oraz udzielenia informacji publicznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów, przez:
  • pracowników, którzy bezpośrednio są odpowiedzialni za przetwarzanie danych, t.j. pracownicy ds. kadrowych i płacowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi
  • podmioty świadczące usługi medycyny pracy, usługi monitoringu, usługi wsparcia informatycznego, usługi księgowe, usługi z zakresu BHP, usługi prawne.
  • podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa pracy, w szczególności związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
  • podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody,
  • organy administracji rządowej oraz samorządowej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
  • podmioty upoważnione na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych,
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 8. Ma Pani/Pan  prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym powszechnie prawem. W pozostałym zakresie podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania ze względu na zatrudnienie oraz na korzystanie przez Pani/Pana jako pracownika ze szczególnych uprawnień m.in. wynikających z ustawy o działalności leczniczej, z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, przepisów ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej oraz przepisów podatkowych.
 10. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie uniemożliwienie świadczenia pracy.
 11. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji celów opisanych w punkcie 3 Klauzuli. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów opisanych w punkcie 3 Klauzuli.
 14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator

O NAS

Firma Ecomess Sp. z o.o.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów poprzez terminowe dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań technologicznych z szerokiej oferty produktowej.

KONTAKT

ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
woj. łódzkie
NIP: 725-204-38-63
REGON: 101076440
KRS: 0000383927


tel. +48 42 714 29 20
fax: +48 42 714 29 21
info@ecomess.pl

Skontaktuj się z nami